Dofinansowanie osób niepełnosprawnych z PFRON – podstawowe informacje

Kto może skorzystać z dofinansowania z PFRON?

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

  • Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej
  • Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
  • Pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników i nie osiągającym wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% .

Status osoby niepełnosprawnej w Polskim systemie prawa

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. O niepełnosprawności orzekają w Polsce dwa zespoły:

  • Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Spotykamy się,  o czym mowa w Art. 3 Ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, z trzema stopniami niepełnosprawności

  • Niepełnosprawność w stopniu znacznym
  • Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
  • Niepełnosprawność w stopniu lekkim

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Oprócz orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności niektóre orzeczenia o inwalidztwie, niezdolności do pracy, wydane przez takie instytucje jak ZUS, KRUS, MSWiA, także podlegają przełożeniu, zgodnie z ustalonymi w przepisach zasadami orzekania, na konkretne stopnie niepełnosprawności

Korzystanie z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Znajomość zagadnień wspomnianych wyżej, procedur składania wniosków o dofinansowanie, oraz pozostałych obowiązków związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników  jest niezbędna w celu skorzystania z ww pomocy. pozwoli to Państwu na ograniczenie kosztów pracowników, co w dzisiejszej rzeczywistości jest jednym z podstawowych  celów niejednej firmy.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają doświadczenia w rozliczaniu pomocy z PFRON (pomocy publicznej) mogą skorzystać z naszych usług.